องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลป่าหุ่ง

การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ประจำปีงบประมาณ  2564
ยอดคงเหลือปี 63 ยกมา 74,020.34 บาท    สปสช.จัดสรร 372,690 บาท  อบต.ป่าหุ่งสมทบ 186,480 บาท 
ที่ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา พัฒนาทางสมอง EF ของเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี  7,750.00 รพ.สต.ป่าหุ่ง
2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคุณภาพชีวิตคนตำบลป่าหุ่ง 9,500.00 รพ.สต.ป่าหุ่ง
3 โครงการอบรมอสม.จิตอาสาบ้านต้นแบบฟันดี ส่งเสริมหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส สู่ปี 2564 ตำบลป่าหุ่ง 12,750.00 รพ.สต.ป่าหุ่ง
4 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 10,000.00 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า
รวมของบประมาณประเภทที่ 1 40,000.00
 
ประเภทที่ 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 1 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 1
2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 2 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 2
3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 3 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 3
4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 4 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 4
5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 5 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 5
6 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 6 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 6
7 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 7 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 7
8 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 8 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 8
9 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 9 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 9
10 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 10 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 10
11 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 11 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 11
12 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 12 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 12
13 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 13 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 13
14 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 14 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 14
15 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 15 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 15
16 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 16 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 16
17 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 17 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 17
18 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ 18 10,500.00 ชมรมอสม.หมู่ 18
19 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ ตำบลป่าหุ่ง 17,640.00 ชมรมอสม.ตำบลป่าหุ่ง
20 โครงการอบรมให้ความรู้ทักษะกิจกรรมทางกายแก่ผู้นำชุมชนตำบลป่าหุ่ง 13,700.00 ชมรมอสม.ตำบลป่าหุ่ง
21 โครงการอบรมชีวิตปลอดภัย มีวินัย เคารพกฎจราจร 11,800.00 กลุ่มอปพร.ตำบลป่าหุ่ง
22 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าหุ่ง 12,500.00 กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าหุ่ง
23 โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในโรงเรียน 4,990.00 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
24 โครงการผักปลอดภัยอาหารปลอดพิษต้านโควิด-19 10,000.00 โรงเรียนบ้านศาลา
25 โครงการพัฒนาทักษะกีฬาก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21 10,000.00 โรงเรียนบ้านศาลา
26 โครงการหมอเมืองส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ 12,900.00 สภาหมอเมืองต.ป่าหุ่ง
27 โครงการฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำสำหรับเด็กประถม   13,660.00 โรงเรียนอนุบาลอบต.ป่าหุ่ง
28 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติภัยในเด็กปฐมวัย 12,000.00 โรงเรียนอนุบาลอบต.ป่าหุ่ง
29 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 20,000.00 โรงเรียนอนุบาลอบต.ป่าหุ่ง
30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ EF สำหรับเด็กปฐมวัย   18,000.00 โรงเรียนอนุบาลอบต.ป่าหุ่ง
31 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “โภชนาการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย” 18,000.00 โรงเรียนอนุบาลอบต.ป่าหุ่ง
32 โครงการขยับกายสบายชีวี เพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564  10,900.00 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าหุ่ง
รวมของบประมาณประเภทที่ 2 375,090.00
 
ประเภทที่ 3 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ ของศูนย์เด็กเล็กและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ  
1 โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF โดยการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อ 5,300.00 ศพด.บ้านงิ้วเฒ่า
2 โครงการอบรมด้านโภชนาการอาหารเพื่อพัฒนาการที่สมวัย 4,800.00 ศพด.บ้านผาวี
3 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับเด็กปฐมวัย  9,800.00 ศพด.ตําบลป่าหุ่ง
4 โครงการอบรมส่งเสริมโภชนาการอาหารสําหรับเด็กเพื่อพัฒนาการที่สมวัย 8,300.00 ศพด.ตําบลป่าหุ่ง
5 โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาทักษะ EF 10,800.00 ศพด.ตําบลป่าหุ่ง
6 โครงการสมุนไพรไล่ยุง เพื่อสุขภาพปลอดภัย 14,800.00 ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าหุ่ง
7 โครงการสร้างเสริมเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้พิการและญาติของชมรมผู้พิการ 11,800.00 ซมรมผู้พิการตําบลป่าหุ่ง
8 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3 กลุ่มวัย 19,500.00 ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าหุ่ง
รวมของบประมาณประเภทที่ 3 85,100.00
 
ประเภทที่ 4 การบริหารกองทุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไม่เกินร้อยละ 15 83,000.34
 
ประเภทที่ 5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 50,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด  633,190.34

 

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 962546 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน
Last Update 2024 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.   

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น