องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

 วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง

                                    “ป่าหุ่งน่าอยู่                        คู่ภูมิปัญญา

                         พัฒนาคุณภาพชีวิต                เน้นเศรษฐกิจพอเพียง 

 

การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบล   จึงได้จัดทำแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีทั้งหมด   ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2ด้านการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6ด้านการเมืองและการบริหาร

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

              1)  การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและเศรษฐกิจ

              2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

              3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการพึ่งตนเอง

              4)  การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาดังนี้

 

1) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา    

    1.1) สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

2) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพฯ

แนวทางการพัฒนา    

    2.1.1) การบริหารและการจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ

   2.1.2) พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

  2.1.3) การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเรียน

แนวทางการพัฒนา

          การส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านวิชาการให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กฯ

แนวทางการพัฒนา    

    2.3.1) ส่งเสริมพัฒนากีฬา นันทนาการ ในโรงเรียน และชุมชนตำบลป่าหุ่ง

                     2.3.2) ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน ด้านคุณธรรม จริยธรรม

   2.3.3) ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ

แนวทางการพัฒนา

          บำรุงรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาบันศาสนา ศิลปกรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา    

   3.1) ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

   3.2) ส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การป้องกันปัญหายาเสพติด

และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

   3.3) ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

   3.4) ส่งเสริมการทะนุบำรุงศาสนา และจริยธรรม

   3.5) ส่งเสริมสนับสนุนสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ

 

 

4) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนา    

   4.1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน

   4.2) ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ

   4.3)ส่งเสริมภาคการเกษตร ปศุสัตว์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

   4.4) ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และส่งเสริมระบบการเกษตรปลอดสารพิษ  เกษตรอินทรีย์

5) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา    

   5.1) ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางการพัฒนา    

   6.1) ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

   6.2) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   6.3) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานพร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริการประชาชน

 

เป้าประสงค์

         1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

        2)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

        3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

        4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

        5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

        6) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่

พันธกิจ (mission)

ภารกิจที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ภารกิจที่ 2 จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ

  ภารกิจที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  ภารกิจที่ 4 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่  ป้องกันและปราบปรามปัญหา   ยาเสพติด

  ภารกิจที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการบริหารงานแบบบูรณาการตามหลัก

ธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา (เป้าประสงค์)

          1. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน และทั่วถึงเพียงพอเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                     2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                     3. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญา

               4. เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพมีการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากขึ้น  และเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

          5. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนและได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

              6. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการทำงานในทุกภาคส่วน

 

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 941239 ครั้ง กำลังออนไลน์ 9 คน
Last Update 2023 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.   

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น