องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัดนางซ่อนกลิ่น วิเชยันต์
หัวหน้าสำนักปลัดนางจีราพร ธรรมปัญญา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนายรุ่งโจน์ ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนายวรางคณินทร์ ศรีวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการว่าที่ร้อยเอกจตุรงค์ กระจงกลาง
นิติกรชำนาญการจ่าเอกราชันย์ บุญเรือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสร้อยสุดา หมื่นเกี๋ยง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวจิรภา กันตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวปรียานุช พร้อมสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนางสาวนาฎนภางค์ วงศา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนางพรรณิกา ห้วยชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสมมิตร เชียงพรหม
คนสวนนางสายรุ้ง เชียงพรหม
คนงานนายกรวิชญ์ ถาวร
พนักงานขับรถยนต์นายชีวานนท์ มาคำมี
พนักงานขับรถยนต์นายอภิวัฒน์ เทพา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายธงชัย จายก๋อง
พนักงานจ้างเหมาบริการนายสกล เทพา
พนักงานขับรถยนต์นายคารม พลัง
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวอริสา บัวอินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 579864 ครั้ง กำลังออนไลน์ 12 คน
Last Update 2021 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.