องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อบัญญัติ / กฏหมาย /ระเบียบ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานปลัดนางซ่อนกลิ่น วิเชยัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดนางจีราพร ธรรมปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายรุ่งโจน์ ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนายวรางคณินทร์ ศรีวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวณัชชา เชื้อเมืองพาน
นิติกรชำนาญการจ่าเอกราชันย์ บุญเรือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวสร้อยสุดา อุปทุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการนางพรรณิกา ห้วยชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางโชษิตา เชื้อเมืองพาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวนาฎนภางค์ วงศา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนายสมมิตร เชียงพรหม
คนสวนนางสายรุ้ง เชียงพรหม
คนงานทั่วไปนางนิรมล เหมยต่อม
คนงานทั่วไปนายชัชวาล วิญญา
พนักงานขับรถนายนที ใจจ้อย
พนักงานขับรถ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 258971 ครั้ง กำลังออนไลน์ 5 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.