องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาสามปี
ดูทั้งหมด     
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อบัญญัติ / กฏหมาย /ระเบียบ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการกันทุจริต
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
 
อื่นๆ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัดนางซ่อนกลิ่น วิเชยัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดนางจีราพร ธรรมปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายรุ่งโจน์ ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนายวรางคณินทร์ ศรีวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวณัชชา เชื้อเมืองพาน
นิติกรชำนาญการจ่าเอกราชันย์ บุญเรือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสร้อยสุดา หมื่นเกี๋ยง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางพรรณิกา ห้วยชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวนาฎนภางค์ วงศา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนายสมมิตร เชียงพรหม
คนสวนนางสายรุ้ง เชียงพรหม
คนงานทั่วไปนางนิรมล เหมยต่อม
คนงานทั่วไปนายชัชวาล วิญญา
พนักงานขับรถยนต์นายชีวานนท์ มาคำมี
พนักงานขับรถยนต์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 307276 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน
Last Update 2020 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.