องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภานายนิโจร แสนข่วง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งนางวิไล รินคำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งนางนันทนา อ้องาม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งนายอารักษ์ อู่ทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1นายสุริยา ยะวัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2นายประสพ ใจดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3นายพงษ์พัฒน์ แก้วมูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3นางมณีวรรณ ยะวัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4นายสมศักดิ์ กันทะวัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4นายพีระพัฒน์ ติดรักษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5นายทรงเดช สุวรรณฉัตรศิริ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6นายยรรยง เภตรา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6นายเกษม ชายเดช
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7นายแก้ว คนอ้วน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7นายวิเชียร ใจชื่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8นายสเถียร ปาระหงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8นางสาวพิสุทธินีย์ มาลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9นายวิรัตน์ ร้อยเงิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9นายยุทธนา วงค์หมื่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10นายบุญช่วย ยศมูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10นายประสงค์ อุ่นดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11นางทองใบ จันต๊ะผง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11นายเกรียงไกร สีตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12นางยอดทอง เชียงนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12นายอาทิตย์ เลางาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13นายอภิชาติ ยอดแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14นางกรรณิการ์ เรือนสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14นายบุญทา เมตตาสมสกุลชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15นางจำรัสแสง ก๋าวิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15นายพงษธร แก้วก๋อง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16นายชัยรัตน์ อุปเส็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16นายทักษิณ อุปะละ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17นางนารี แก้วดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17นางกาญจนา ใจมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18นายวรวัฒน์ หล้าเปียง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 190536 ครั้ง กำลังออนไลน์ 56 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.