องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อบัญญัติ / กฏหมาย /ระเบียบ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการกันทุจริต
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
 
อื่นๆ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภานายนิโจร แสนข่วง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งนางวิไล รินคำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งนายสนอง นันทะชัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งนายอารักษ์ อู่ทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1นายสุริยา ยะวัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2นายประสพ ใจดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3นายพงษ์พัฒน์ แก้วมูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3นางมณีวรรณ ยะวัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4นายสมศักดิ์ กันทะวัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4นายพีระพัฒน์ ติดรักษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5นายทรงเดช สุวรรณฉัตรศิริ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6นายยรรยง เภตรา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6นายเกษม ชายเดช
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7นายวิเชียร ใจชื่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8นายสเถียร ปาระหงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8นางสาวพิสุทธินีย์ มาลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9นายวิรัตน์ ร้อยเงิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9นายยุทธนา วงค์หมื่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10นายบุญช่วย ยศมูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10นายประสงค์ อุ่นดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11นางทองใบ จันต๊ะผง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11นายเกรียงไกร สีตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12นางยอดทอง เชียงนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12นายอาทิตย์ เลางาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13นายอภิชาติ ยอดแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14นางกรรณิการ์ เรือนสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14นายบุญทา เมตตาสมสกุลชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15นางจำรัสแสง ราชคม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15นายพงษธร แก้วก๋อง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16นายชัยรัตน์ อุปเส็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16นายทักษิณ อุปะละ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17นางนารี แก้วดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17นางกาญจนา ใจมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18นายวรวัฒน์ หล้าเปียง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 346099 ครั้ง กำลังออนไลน์ 9 คน
Last Update 2020 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.