องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-service

คำร้องทั่วไป

เขียนที่ :
วันที่ :
ชื่อ - สกุล :
อายุ :
อาชีพ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
ขอยื่นคำร้องดังนี้ * :
จำนวนเอกสารที่เเนบมา * :
ไฟล์แนบ :

คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันที่ :

ข้อมูลผู้ร้องขอข้อมูลข่าวสาร

ชื่อ - สกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :

มีความประสงค์ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้

เรื่อง :
จำนวน * :
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ส่งเงิน จำนวน :
จำนวนเงินตัวอักษร *
ไฟล์แนบ :

- แบบฟอร์ม ร้องเรียน พนักงาน / เจ้าหน้าที่ ของ อบต.ป่าหุ่ง กรณีการประพฤติมิชอบ / การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ / การกระทำทุจริต

- แบบฟอร์ม แจ้งขอรับบริการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร จาก อบต. ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

- แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่อบต. ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 580023 ครั้ง กำลังออนไลน์ 21 คน
Last Update 2021 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.