องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
งานจัดเก็บรายได้
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2559
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ สขร.1)ประจำเดือน กันยายน 2559
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบสขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประจำเดือน ตุลาคม 2559 และเดือน พฤศจิกายน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือนตุลาคม2559และเดือนพฤศจิกายน 2559
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบสขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2559
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส1)
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบสขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2560(ประจำเดือนมกราคม 2560)
ประการผลการจัดซื้อจัดจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560ประจำเดือน ก.พ.60
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบสขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560)
ประการผลการจัดซื้อจัดจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560ประจำเดือน มี.ค.60
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบสขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2560(ประจำเดือนมีนาคม 2560)
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส2)
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบสขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2560(ประจำเดือนเมษายน2560)
ประการผลการจัดซื้อจัดจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560ประจำเดือน เมษายน2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560เดือนพ.ค.2560
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พ.ค.60
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิ.ย.60
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือน มิ.ย.60
แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส3)
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ก.ค.60
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560เดือนก.ค.2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือน ส.ค.60
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ สขร.)ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ส.ค.60
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส4)
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ก.ย.60
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือน ก.ย.60
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน ต.ค.60
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ต.ค.60
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ สขร.)ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พ.ย.60
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน พ.ย.60
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธ.ค.60
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560เดือนธ.ค.2560
แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561(ไตรมาส1)
แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561(ไตรมาส2)
แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560(เพิ่มเติม)
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มี.ค.61
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561เดือน มี.ค.2561
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน มี.ค.61
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน เม.ย.61
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561เดือน เมษายน 2561
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มี.ค.61เมษายน 2561
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พ.ค.61
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน พ.ค.61
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2561 พ.ค.61
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2561 มิ.ย.61
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนมิ.ย.61
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิ.ย.61
แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561(ไตรมาส3)
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ก.ค.61
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิ.ย.61การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2561 ก.ค.61
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน ก.ค.61
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน ส.ค.61
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2561 ส.ค.61
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2561 ก.ย.61
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน2561
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน ก.ย.61
แบบรายงานบริหารงบประมาณฯ(แบบ ขสร.1)ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม2561
การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาซื้อหรือจ้างของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ต.ค.61
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ต.ค.61
แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561(ไตรมาส4)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 231336 ครั้ง กำลังออนไลน์ 12 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.