องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
งานจัดเก็บรายได้
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบัญญัติ / กฏหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562
คำสั่ง คสช การได้มาสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นชั่วคราว
ประกาศการจัดตั้ง อบต.ป่าหุ่ง
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
พรบ.สภา พ.ศ. 2537 แก้ไข 2552
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ระเบียบว่าด้วยค่่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
คู่มือเกี่ยวกับการร้องเรียน การทุจริต
นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุค
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครู
หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานจ้าง
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
ประมวลจริยธรรม
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 232319 ครั้ง กำลังออนไลน์ 41 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.