องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาสามปี
ดูทั้งหมด     
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อบัญญัติ / กฏหมาย /ระเบียบ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการกันทุจริต
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
 
อื่นๆ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบัญญัติ / กฏหมาย /ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562
คำสั่ง คสช การได้มาสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นชั่วคราว
ประกาศการจัดตั้ง อบต.ป่าหุ่ง
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
พรบ.สภา พ.ศ. 2537 แก้ไข 2552
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ระเบียบว่าด้วยค่่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
คู่มือเกี่ยวกับการร้องเรียน การทุจริต
นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุค
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครู
หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานจ้าง
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
ประมวลจริยธรรม
หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน 2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าหุ่ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าหุ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าหุ่ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 307356 ครั้ง กำลังออนไลน์ 7 คน
Last Update 2020 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.