องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลปฏิบัติงาน

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจำปี 63

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 12 เดือน (ปี 62)

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2560

สรุปผลการดำเนินงานปี61เมษายนแยกยุทธศาสตร์ฉบับรายงาน รอบ 6 เดือน

สรุปผลการดำเนินงานปี61ตุลาคมแยกยุทธศาสตร์ฉบับรายงาน รอบ 12 เดือน

รายงานผลการการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2561

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง พ.ศ. 2563

รายงานผลการการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 579891 ครั้ง กำลังออนไลน์ 18 คน
Last Update 2021 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.