องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง

 

ประชาสัมพันธ์ การนัดประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2563

ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เรียกประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 580020 ครั้ง กำลังออนไลน์ 20 คน
Last Update 2021 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.