องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

ไฟล์ที่ 1.แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) สกุลไฟล์ pdf

คำสั่ง อบต.ป่าหุ่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

ข้อบัญญัติ อบต.ป่าหุ่ง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

สถานที่ติดต่อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประกาศจัดตั้ง อบต.ป่าหุ่ง

ไฟล์ที่ 1.ประกาศจัดตั้ง อบต.ป่าหุ่ง สกุลไฟล์ pdf

ประกาศ อบต.ป่าหุ่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 1-55

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 56 - 139

ข้อบัญญัติ อบต.ป่าหุ่ง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 579899 ครั้ง กำลังออนไลน์ 18 คน
Last Update 2021 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.