องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ไฟล์ที่ 1.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สกุลไฟล์ pdf

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทางปฏิบัติการขอเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงาน

การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง

การเขียนทะเบียนประวัติ

ไฟล์ที่ 1.การเขียนทะเบียนประวัติ สกุลไฟล์ pdf

คู่มืองานธุรการ

ไฟล์ที่ 1.คู่มืองานธุรการ สกุลไฟล์ pdf

คู่มือการปฏิบัติงานของอบต.ป่าหุ่ง

มาตรการป้องกันการรับสินบน

ไฟล์ที่ 1.มาตรการป้องกันการรับสินบน สกุลไฟล์ pdf

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรฐานกำหนดกำแหน่งแท่งบริหารท้องถิ่น

มาตรฐานกำหนดกำแหน่งแท่งอำนวยการท้องถิ่น

มาตรฐานกำหนดกำแหน่งแท่งวิชาการ

มาตรฐานกำหนดกำแหน่งแท่งทั่วไป

คู่มือการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการขอใช้พื้นที่จากหน่วยงานของรัฐ

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 579997 ครั้ง กำลังออนไลน์ 25 คน
Last Update 2021 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.