องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
เทศบัญญัติ / กฏหมาย
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลป่าหุ่ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ป่าหุ่ง ปี 2560
  ยอดยกมา 122,664.06.-บาท สปสช.สมทบ 380,565.-บาท อบต.สมทบ 152,226.-บาท รวมทั้งสิ้น 655,455.06 บาท
       
ที่ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
  ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงาน    
                สาธารณสุขในพื้นที่    
1 โครงการตำบลป่าหุ่งฟันดี 20,000 รพ.สต.ตำบลป่าหุ่ง
2 โครงการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยสมุนไพรไทย 10,000 รพ.สต.ตำบลป่าหุ่ง
      รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า
  รวมประเภทที่ 1 30,000  
  ประเภทที่ 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วย    
                งานอื่นในพื้นที่    
3 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการรับประทานอาหารปลอดสารพิษ 15,000 คณะกรรมการ ม. 4
4 โครงการคัดกรองมะเร็งประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งตำบลป่าหุ่ง 25,500 กลุ่มอสม.ตำบลป่าหุ่ง
5 โคงการพัฒนาองค์ความรู้ อสม. ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลป่าหุ่ง 29,600 กลุ่มอสม.ตำบลป่าหุ่ง
6 โครงการป้องกันภาวะเสี่ยงจากสารเคมีในเกษตรกร 16,500 กลุ่มเกษตรเพื่อสุขภาพ
7 โครงการออำกำลังกายต้านภัยยาเสพติด 19,500 รร.บ้านศาลา
8 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาระบบสภขาพด้วยธรรมนูญสุขภาพตำบลป่าหุ่ง 21,200 สำนักธรรมนูญสุขภาพ
9 โครงการสมุนไพรน่ารู้สูการส่งเสริมคุณภาพ 15,700 สภาหมอเมืองต.ป่าหุ่ง
10 โครงการอบรมทักษะชีวิตและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 12,170 รร.ป่าหัดป่าแขม
11 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 10,000 รร.อนุบาล อบต.ป่าหุ่ง
12 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เต้นแอโรบิค) 8,300 รร.อนุบาล อบต.ป่าหุ่ง
13 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพอเพียง ม. 1 10,000 คณะกรรมการ ม.1
14 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพอเพียง ม. 2 10,000 คณะกรรมการ ม.2
15 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพอเพียง ม. 3 10,000 คณะกรรมการ ม.3
16 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพอเพียง ม. 4 10,000 คณะกรรมการ ม.4
17 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพอเพียง ม. 5 10,000 คณะกรรมการ ม.5
18 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพอเพียง ม. 6 10,000 คณะกรรมการ ม.6
19 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพอเพียง ม. 7 10,000 คณะกรรมการ ม.7
20 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพอเพียง ม.8 10,000 คณะกรรมการ ม.8
21 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพอเพียง ม. 9 10,000 คณะกรรมการ ม.9
22 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพอเพียง ม. 10 10,000 คณะกรรมการ ม.10
23 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพอเพียง ม. 11 10,000 คณะกรรมการ ม.11
24 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพอเพียง ม. 12 10,000 คณะกรรมการ ม.12
25 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพอเพียง ม. 13 10,000 คณะกรรมการ ม.13
26 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพอเพียง ม. 14 10,000 คณะกรรมการ ม.14 
27 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพอเพียง ม. 16 10,000 คณะกรรมการ ม.16
28 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพอเพียง ม. 17 10,000 คณะกรรมการ ม.17
29 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพอเพียง ม. 18 10,000 คณะกรรมการ ม.18
  รวมประเภทที่ 2 343,470  
  ประเภทที่ 3 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริม 98,318.25  
                สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ ของศูนย์เด็กเล็ก     
                และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15    
30 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนรร.ผู้สูงอายุตำบลป่าหุ่ง 15,500 รร.ผู้สูงอายตำบลป่าหุ่ง
31 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการตำบลป่าหุ่ง 24,000 กลุ่มผู้พิการตำบลป่าหุ่ง
32 โครงการขวดน้ำรีไซเคิลไฮโดรโปนิกส์เพื่อสุขภาพ 12,550 ศพด.ป่าหุ่ง
33 โครงการอบรมโภชนาการอาหารสุขภาพหลัก 5 หมู่ เพื่อพัฒนาการสมวัย 15,500 ศพด.ป่าหุ่ง
  รวมประเภทที่ 3 67,550  
  ประเภทที่ 4 การบริหารกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ  98,318.25  
                และการพัฒนาระบบบริหารจัดการไม่เกินร้อยละ 15    
  รวมประเภทที่ 4 98,318.25  
  ประเภทที่ 5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ร้อยละ 1 6,554.55  
       
       
  รวมประเภทที่ 5 6,554.55  
  รวม ประเภท 1 + ประเภท 2 + ประเภท 3 + ประเภท 4+ประเภทที่ 5 655,455.06  
       
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 190553 ครั้ง กำลังออนไลน์ 72 คน
Copyright © 2016 www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.