องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อบัญญัติ / กฏหมาย /ระเบียบ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการกันทุจริต
 
มาตราฐานการให้บริการ
 
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
อื่นๆ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
          เดิมตำบลป่าหุ่ง ขึ้นการปกครองกับตำบลเมืองพาน หลังจากตำบลสันกลางได้แยกออมมาจากตำบลแม่คาวโตน ตำบลป่าหุ่งจึงเปลี่ยนการปกครองมาขึ้นกับตำบลสันกลาง และหลังจากประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงแยกออกมาเป็นตำบลป่าหุ่ง จัดตั้งเป็นสภาตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2517 และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19  มกราคม  2539  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นแรกเมื่อวันที่  27  เมษายน  2539
 
สภาพทั่วไป
- ที่ตั้งระยะห่างจากที่ตั้งอำเภอพาน  4.6  กิโลเมตร
- เนื้อที่  ประมาณ 210 ตารางกิโลเมตร  (131,250 ไร่)
- ภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา  และป่าไม้   80%   ที่ราบลุ่ม   20%
- จำนวนหมู่บ้าน  18  หมู่บ้าน  (อยู่ในเขต   อบต.ทุกหมู่บ้าน)
- ท้องถิ่นอื่นในตำบล ไม่มี
- ประชากรทั้งสิ้น  10,590 คน  แยกเป็นชาย  5,145  คน  หญิง  5,436 คน

ข้อมูลประชากรหมู่บ้าน ณ  21 ตุลาคม 2558

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

รายชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านป่าหุ่ง

270

335

349

684

นายบุญยัง กาติ๊บ

2

บ้านป่าหัด

220

264

314

578

กำนันบุญเนตร อ้ายดี

3

บ้านป่าบงหลวง

364

398

397

795

นายวรรณชัย เชื้อเมืองพาน

4

บ้านป่าแดด

244

293

292

585

นายถาวร ปุ๊ดสาวงค์

5

บ้านป่าแขม

181

187

231

418

นายธนาพล ธรรมปัญญา

6

บ้านปางเกาะทราย

521

1244

1362

2606

นายสุเทพ ใจหม่อม

7

บ้านงิ้วเฒ่า

247

336

293

629

นางวันเพ็ญ สิงห์คำ

8

บ้านผาวี

168

200

176

376

นายเสรีกร  นาระ

9

บ้านเหมืองหลวง

252

286

325

611

นายวาส ยศวิทยากุล

10

บ้านทุ่งมะฝาง

247

275

308

583

นายเรืองเดช อินต๊ะ

11

บ้านศาลาเหมืองหิน

132

170

177

347

นายสมมิตร คำวัง

12

บ้านห้วยประสิทธิ์

181

182

164

346

นายจำลอง เชียงนา

13

บ้านทุ่งผักกูด

258

120

120

240

นายพรชัย ยอดติ๊บ

14

บ้านศาลาวังโค้ง

162

241

258

499

นายอุดม ปัญญามาศ

15

บ้านป่างิ้ว

95

140

134

274

นายสมบูรณ์  คำมูลเอ้ย

16

บ้านปางกล้วยค้าว

101

113

102

215

นายปัญญา บุญทา

17

บ้านหนองทรายทอง

110

133

155

288

นายเจริญ อุดกันทา

18

บ้านป่าแขมพัฒนา

177

237

279

516

นายวัชรินทร์ ปวนแก้ว


ประชากรชาวเขาของตำบลป่าหุ่ง

ลำดับที่

ชื่อบ้าน

ขึ้นตรงหมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครอบครัว

หลังคาเรือน

ได้สัญชาติไทย

มีบัตร

พื้นที่สูง

(สีฟ้า)

หมายเหตุ

1

บ้านใหม่ลั๊ว

6

256

241

497

84

56

491

6

-  เผ่าลั๊ว

2

บ้านป่าลัน

6

90

89

179

19

16

175

4

-  เผ่าเย้า

3

บ้านแม่ต๋อง

6

102

129

231

43

31

56

175

-  เผ่าลั๊ว

4

บ้านผาตุ้ม

7

118

125

243

38

34

227

16

-  เผ่าลีซอ

-  มูเซอ

-  อีก้อ

-  คนพื้นเมือง

5

บ้านขุนแม่วัง

7

28

26

54

11

9

54

-

-  เผ่าเย้า 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 377228 ครั้ง กำลังออนไลน์ 10 คน
Last Update 2020 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.